Jak poprawnie wyliczyć Pit 38?

Posted by on kwi 10, 2014 in Artykuły | 0 comments

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z korzystnego finansowo zbycia papierów wartościowych, wypożyczonych papierów wartościowych, czy też udziałów w spółkach o osobowości prawnej zobowiązany jest do złożenia rozliczenia pit 38 objaśnienia, jak wypełnić ją zamieszczamy poniżej.

Pomocny PIT-8C

Udogodnieniem dla podatnika uzupełniającego druk pit 38 jest pobrana od biura maklerskiego deklaracja pit 8C. Biuro maklerskie jest zobowiązane dostarczyć ten dokument do końca lutego. Należy jednak nie zapominać, że to na rozliczającym spoczywa przymus prawidłowego wypełnienia pit 38 druk formularza i odprowadzenie należnej kwoty podatku.

Część A i B

Wypisanie aktualnych informacji osobistych.

Część C

Część, w której podatnik jest proszony do przedstawienia kwoty przychodów, kosztów uzyskania jak też dochodów lub strat. Jeżeli podatnik akceptuje przedstawione kwoty w otrzymanym PIT-8C to w pierwszej rubryce druk pit 38 części C wpisuje te wielkości. Jeżeli natomiast postanowi uzupełnić samodzielnie przychody albo koszty, musi zapamiętać, że musi być w stanie wszystko udokumentować w ewentualności kontroli zeznania przez urząd skarbowy.

Część D

Później należy przejść do obliczenia zobowiązania podatkowego, mianowicie do części D. Gruntem opodatkowania jest dochód pomniejszony o ewentualną stratę z poprzednich lat. Kwota ta jest podwyższana do pełnych nominałów. Kwotę podatku trzeba obliczyć mnożąc podstawę obliczenia podatku jak też stawkę podatku, równającą się 19%. Tak wyliczoną kwotę podatku jeszcze pomniejszyć może kwota przeliczonego na złote podatku opłaconego za granicą podlegająca odliczeniu. Kwota podatku należnego podobnie zaokrąglana jest do pełnych złotych (do niższej lub wyższej wartości).

Część E

Początkowe rubryki części E deklaracji PIT-38 wypełniają osoby, które osiągnęły dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych nabytych albo zrealizowanych w latach 2007-2008, jak również osoby, które zdobyły dochód, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT, jeżeli ten zryczałtowany podatek nie był pobrany przez płatnika.

Prócz tego, w części E liczy się podatek od zgromadzonych za granicą dochodów między innymi z tytułu: udziału w funduszach kapitałowych, dyskonta od papierów wartościowych czy dywidend, odsetek od pożyczek, a niniejszą kwotę zmniejszamy o przeliczoną na złote kwotę podatku opłacanego z tego tytułu za granicą.

Na koniec wyliczana jest kwota do zapłaty albo nadpłata. To właśnie z poz. 43 i 44 PIT-38 pochodzą ostateczne informacje, jaką kwotę rozliczający powinien odprowadzić do urzędu skarbowego albo jak wysoką ma nadpłatę. Powinno się pamiętać, iż kwotę wykazaną w poz. 43 trzeba wpłacić w terminie określonym dla złożenia deklaracji za rok podatkowy.

Część F i G

Część F tyczy się podatku, który pojedyncze osoby nie mieszkające na terytorium RP, uzyskujące przychody, o jakich mowa w art. 29 ustawy o PIT, poza działaniami płatnika, mają obowiązek przelewać na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca następnego za poprzedni miesiąc. Część G deklaracji PIT-38 wypełniają natomiast podatnicy, upoważnieni z papierów wartościowych wprowadzonych na rachunkach zbiorczych,  którzy zdobyli przychody z tytułu m.in. funduszów kapitałowych i dywidend, od jakich został pobrany podatek przez płatnika, a jakich pochodzenie wobec płatnika nie było jawne.

Część H i I

Obywatele, którzy chcą przekazać 1% należnego podatku na cele organizacji pożytku publicznego, mogą tak uczynić wypełniając część H rozliczenia, umieszczając numer KRS wybranej OPP. 

Część J

Część J daje znać urzędowi skarbowemu, czy wraz z deklaracją podatnik zamieszcza załączniki PIT/ZG (informacja o wysokości zarobków z zagranicy) i odkrywa ilość takowych załączników. Załącznik dodaje się oddzielnie dla państwa, w którym uzyskano dochód.

Część K

Na koniec w części K rozliczający ma obowiązek okazania podpisu i dołączenia oświadczenia o orientacji w kwestii przepisów Kodeksu karnego skarbowego o konsekwencjach za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

W sytuacji wątpliwości przy wypełnianiu pit 38 objaśnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Jak wypełniać druki pit 38

Pit 38 formularz składa się z dwunastu części ułożonych od litery A do L, z tym że końcową wypełnia sam urząd skarbowy. W pozycji 1. (na szczycie pierwszej strony) należy wpisać numer PESEL, o ile nie istnieje obowiązek dysponowania numerem NIP.

Rozliczenie podatkowe musi być dostarczone do dnia 30 kwietnia roku 2014. Druki pit 38 składamy bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysyłamy w wersji elektronicznej przez Internet.

Sprawdź!  pit-38

PIT online ulgi podatkowe ulga podatkowa ulga na dzieci Formularz pit 36 pit 37 Program do pit PIT przez Internet odliczenia podatkowe Podatki 2014

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>